Energetikos objektų techninių ir darbo projektų rengimas

Klientams galime pasiūlyti energetikos objektų – katilinių, kogeneracinių jėgainių, šilumos tiekimo tinklų – techninių ir darbo projektų ruošimo paslaugas. Esame sukaupę  patirtį ruošiant skysto, dujinio kuro katilinių projektus. Kokybiškai atliekame biokuru kūrenamų katilinių projektus, pagal ketinamo kūrenti kuro rūšį parenkame tinkamiausias kuro padavimo sistemas.

Atliekame energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus. Rengiame biodujų gavybos iš sąvartynų, biodujų gamybos bioreaktoriuose gamyklų projektus ir šiomis dujomis kūrenamų bei energiją gaminančių kogeneracinių jėgainių projektus.

Mes pasirūpiname tiek techninio projekto, kuris rengiamas nustatant projektuojamo statinio esminius reikalavimus, tiek statinio darbo projekto, kuris yra techninio projekto tąsa su jame detalizuotais techninio projekto sprendiniais, parengimu.

Taip pat atliekame privalomųjų dokumentų parengimo paslaugas:

 • parengiame ir pateikiame prašymus specialiesiems architektūros reikalavimams ir prisijungimo sąlygoms gauti;
 • rengiame statinio projektavimo užduotis;
 • organizuojame statinių, inžinerinių sistemų tyrimus, atliekame jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;
 • parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;
 • pasirūpiname statybos leidimo gavimu.

Rengiame energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą vadovaujantis energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika. Auditą atlieka tik atestuoti auditoriai.  Energijos vartojimo audito metu auditorius įvertina energijos ir vandens nuostolius pramonės įmonės technologiniuose procesuose ir įrenginiuose bei numato priemones energijos ir vandens nuostoliams mažinti.

Energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams audito pagrindiniai etapai:

 • Įmonės veiklą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
 • Technologinio proceso srauto diagramos sudarymas;
 • Technologinio proceso įrenginių našumo nustatymas;
 • Energijos ir vandens sąnaudų balansų sudarymas;
 • Žaliavų masės balanso sudarymas;
 • Technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudų analizė;
 • Energijos ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė;
 • Energijos ir vandens taupymo galimybės ir rekomendacijos;
 • Energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 • Energetinių parametrų matavimai;
 • Audito ataskaitos parengimas.

Rengiame pastatų energijos vartojimo auditą remdamiesi patvirtinta „Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika“.  Auditą  atlieka VĮ „Energetikos agentūra“ atestuoti auditoriai.

Energijos vartojimo pastatuose audito atlikimo metu įvertinama esama pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklė, nustatomi veiksniai, kurie lemia energijos sąnaudas. Atliekant energijos vartojimo auditą parenkamos priemonės, kurių įgyvendinimas leidžia sumažinti pastato energijos sąnaudas, pagerina komfortines sąlygas ir pailgina pastato ar atskirų jo dalių naudojimo trukmę.

Atlikdami entermoergijos vartojimo auditą kartu galime atlikti ir pastato  termovizinį tyrimą. Atlikę šį tyrimą, galime patarti, kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant išvengti  šilumos energijos praradimo. Klientams patariame, kurie atitvarų sandūrų mazgai yra blogos būklės ir kuriose vietose turi būti kreiptinas didelis dėmesys atliekant pastato modernizavimo darbus.

Esame sukaupę įvairių finansinių dokumentų rengimo patirtį. Tiek grupės įmonėms įgyvendinant įvairaus pobūdžio energetikos projektus, tiek pagal klientų užsakymus  ruošiame  įvairaus tipo finansinius dokumentus.

Investicijų, finansavimo pritraukimo, ES fondų paramos dokumentai:

Galimybių studijų, investicijų projektų rengimas

Rengiame galimybių studijas, investicijų projektus, kuriuose finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžiame investavimo į vieną ar kitą energetikos ūkio projektą tikslus, įvertiname investicijų grąžą bei kitus ekonominio efektyvumo rodiklius, įvertiname projekto rizikas. Analizuojame projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo šaltinius ir galimus terminus.

Savo klientams pateikiame detalų būsimo projekto įgyvendinimo aprašymą, kuriame išnagrinėti visi pagrindiniai būsimos veiklos aspektai ir pateikiamas projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas bei rizikos įvertinimas.

Gerai paruošta galimybių studija ar investicijų projektas yra pirmas žingsnis, vedantis į sėkmingą finansavimo gavimą ir sklandų projekto įgyvendinimą.

Finansavimo planų rengimas

Numatant investicijas verta turėti finansinį planą, kuriame numatomos būsimos  investicijos suplanuotais laiko periodais. Tinkamai įvertintas lėšų poreikis laiko atžvilgiu yra svarbiausia finansavimo plano dalis.

Finansavimo planas suteikia galimybę įmonei sudaryti  struktūrą, kuri užtikrintų ilgalaikio pelningumo prognozes ir galimybę įmonei verstis savo jėgomis, t. y. padengtų visas išlaidas, įskaitant ir nusidėvėjimą bei finansavimo išlaidas, ir padėtų pasiekti pakankamą nuosavo kapitalo pelningumą konkurencijos sąlygomis.

Verslo planų ruošimas

Verslo planas – visą verslo strategiją apimantis dokumentas, kuriame detaliai aprašoma visa reikalinga informacija plėtoti verslą. Tinkamai parengtas verslo planas parodo, ar planuojama  veikla pagrįsta ir galima tikėtis ilgalaikės ekonominės sėkmės. Verslo planas priverčia peržiūrėti verslo viziją, parodo galimas kliūtis bei leidžia pasitikrinti idėjos produktyvumą.

Verslo planus rengiame remdamiesi tiek asmenine įmonės patirtimi įgyvendinant savus projektus, tiek ir klientams rengtais sėkmingais verslo planais.

Paraiškų ir kitų dokumentų gauti paramą rengimas

Rengiame pirkimo dokumentus, paraiškas bei kitus privalomus pateikti dokumentus gauti paramą  pagal LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas), LVPA (Lietuvos verslo paramos agentūra) ir NMA (Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos) administruojamas priemones. Visos mūsų įmonės specialistų parengtos projektų paraiškos paramą administruojančių institucijų buvo palankiai įvertintos – visų projektų įgyvendinimui skirta finansinė parama.

Klientams teikiame  ne tik dokumentų parengimo paslaugas, bet ir padedame atsakyti į projektus administruojančių įstaigų pareikštas pastabas. Atsižvelgdami  į teisės aktų, metodikų, aprašų  ir kitus pakeitimus, koreguojame  dokumentus, kol kliento projektui skiriama parama.

Nuolat domimės ir analizuojame naujas Europos Sąjungos ir įvairių paramos programų finansavimo galimybes, todėl savo klientui galime pasiūlyti naudingiausią paramos alternatyvą.

Rengiame dokumentus, kuriais siekiama statinio statybos ar būsimos veiklos finansavimui pritraukti lėšų iš:

 • valstybės biudžeto (Valstybės investicijų programa);
 • ES struktūrinių fondų;
 • daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo finansinės paramos programų;
 • kitų valstybės bei tarptautinių finansinės paramos programų bei fondų;
 • kredito įstaigų (bankų, investicinių bendrovių ir t. t.);
 • privačių investuotojų.

Įgyvendinti projektai

Their knowledge and value added services truly benefit the client!

Anna Fry

I have found Saturn to be a professional and dynamic group; it is a pleasure to do business with them.

Parker Robin

They are highly professional and work to find the best solutions for their clients

Jordan Ray

They are focused, interactive and professional. We find them to be true partners!

Isabelle Keith

I truly enjoy them as people also, which makes for a strong relationship that I hope will continue to grow.

Martin Doc