Biodujų gamybos paslaugos:

Esame pirmieji Lietuvoje įgyvendinę biodujų surinkimo sąvartynuose projektus ir įrengę kogeneracijos principu veikiančius vidaus degimo variklius, kuriuose deginamos šios dujos.

Įgyta patirtis mums leidžia toliau plėtoti biodujų gamybos projektus Lietuvos ūkiuose bei vandenvalos įmonėse naudojant įvairaus tipo biodegraduojančias atliekas ar nuotekų dumblą.


Biodujų gamybos technologija bioreaktoriuose

Mūsų diegiamos biotechnologijos yra pagrįstos nuolat veikiančia dvigubo fermentacijos proceso sistema.  Šią sistemą sudaro trys talpos – pirminis ir antrinis bioreaktoriai bei panaudotos biomasės laikymo talpa.
Pagrindinis  mūsų diegiamos sistemos ir klasikinės sistemos skirtumas tas, kad tiek pirminis, tiek ir antrinis bioreaktoriai veikia tomis pačiomis bioskaidžių atliekų  fermentavimo sąlygomis. Bioreaktoriuose vyksta anaerobinis atliekų skaidymo procesas esant pastoviam temperatūros diapazonui (Tmezofilinis = 4042°C) ir neutraliam pH balansui (pH =6,77,5).
Šios sistemos privalumas yra dujų gavybos efektyvumo padidinimas, nes antrajame etape papildomai išgaunama apie 20% dujų.


Dujų kokybės gerinimas
Novatoriškos ir efektyvios dujų gerinimo bei padavimo į tinklą sistemos iš vieno tiekėjo.
Biodujų gamybos įmonės dažniausiai įsikūrusios atokiau nuo gyvenviečių, kartu ir nuo šilumos vartotojų. Tokiu atveju, biodujų jėgainėje gaminant elektrą ir šilumos energiją, elektra perduodama į skirstomuosius elektros  tinklus, o didelė dalis šiluminės energijos lieka nepanaudota.
Biodujų gerinimo technologija leidžia pagamintas dujas išgryninti iki gamtinių dujų sudėties lygio, panaikinant didelę dalį jose esančio anglies dvideginio ir kitų smulkių junginių. Tuomet šios dujos tampa tinkamos tiekti į gamtinių dujų tinklus ir jais transportuoti iki vietos, kurioje biodujų naudojimas būtų efektyvesnis. Tai itin aktualu biodujų jėgainėms, kuriose šilumos poreikis yra labai mažas.

Techninis aptarnavimas
Galite pasikliauti mūsų įmone ne tik įgyvendinant biodujų jėgainės projektą, bet ir ją eksploatuojant. Dėl įrengiamų nuotolinio stebėjimo sistemų mes galime nuolat stebėti pokyčius biodujų sistemoje. Tai užtikrina konstruktyvų  naujojo jėgainę aptarnaujančio personalo ir mūsų specialistų bendradarbiavimą. Teikiame pirmenybę tinkamam jėgainių operatorių parengimui po biodujų jėgainės statybos.
Eksploatacinė priežiūra leidžia tinkamai numatyti priežiūros darbų apimtis ir dažnumą.
  Gaunama nauda:

 • Aukštas jėgainės patikimumas
 • Suplanuotas patikrinimų grafikas
 • Optimizuota biodujų jėgainės galia
 • Pilnas aprūpinimas iš gamintojo
 • Konsultacijos būsimam jėgainės operatoriui

Laboratorijos paslaugos
Skiriame daug dėmesio realiems ekonominio pelningumo skaičiavimams prieš imdamiesi konkretaus projekto. Biodujų jėgainė reikalauja didesnio aptarnavimo nei kitos atsinaujinančiosios energijos rūšys – kaip saulės ar vėjo jėgainės. Pelningumas yra glaudžiai susietas su fermentacijos proceso stabilumo užtikrinimu ir dujų išeigos efektyvumu nepriklausomai nuo to, koks substratas naudojamas.

Mūsų partnerių biologų komanda konsultuoja fermentacijos proceso efektyvinimo klausimais daugiau nei 600 biodujas gaminančių operatorių.   Taip pat atliekami testai jėgainėse, kurios buvo pastatytos kitų inžinerinių kompanijų.

  Laboratorijos privalumai:

 • Mėginiai analizuojami Vokietijoje esančioje laboratorijoje tą pačią dieną, kai yra gaunami, todėl tą pačią dieną pateikiami ir tyrimų rezultatai.
 • Laboratorija leidžia optimizuoti biodujų gamybos sistemos dalis (pvz., pašarų valdymo ir kontrolės sistemas).
 • Padeda suprasti biodujų gamybos sistemos problemas iš karto, kol jos nėra didelės  – tai apsaugo nuo būsimų finansinių nuostolių.
 • Siūlome dujų gamybos iš skirtingų žaliavų analizę.

Principiniai biodujų gamybos būdai:

Biodujų gamyba surenkant sąvartynų dujas
Išgaunant biodujas iš sąvartyno, biodujos yra siurbiamos iš sąvartyno kaupuose įrengtų gręžinių, naudojant vakuuminį kompresorių. Šios degios dujos susidaro pūnant organinės kilmės atliekoms, suverstoms į sąvartyno kaupą.  Surinktos  dujos yra išvalomos ir tiekiamos į katilinę.  Kogeneracijos principu veikiančiame vidaus degimo variklyje iš deginamų dujų gaunama šilumos ir elektros energija tiekiama vartotojams.
Biodujų gamyba surenkant sąvartynų dujas
Biodujas gaminant iš biodegraduojančių atliekų ar nuotekų dumblo, biodujos gaminamos bioreaktoriuose, kuriuose talpinami atitinkamos sudėties organinių medžiagų substratai. Tam tikrame temperatūrų diapazone vykstant fermentacijos procesams išskiriamos degios dujos, kurios surenkamos ir tiekiamos į katilinę. Kogeneracijos principu veikiančiame vidaus degimo variklyje iš deginamų dujų gaunama šilumos ir elektros energija tiekiama vartotojams.
Esminis  sąvartynuose išgaunamų biodujų ir bioreaktoriuose pagamintų biodujų skirtumas tas, kad sąvartynuose dujos siurbiamos iš gręžinių, o bioreaktoriuose gaminamos vykdant fermentacijos procesus.